Prohlášení o ochraně osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů
 
I.
Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ing. Petr Štěpán s obchodní značkou CZECH-DENT32®
 IĆ 48698172 se sídlem Sídliště II 23, 251 68 Kamenice (dále jen: „správce“).
    Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Sídliště II 23, 251 68 Kamenice
email: petr.stepan@czech-dent.cz
telefon: 222 220 847, 607 175 298
    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
·         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
·         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
·         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
    Účelem zpracování osobních údajů je
·         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
·         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 
IV.
Doba uchovávání údajů
    Správce uchovává osobní údaje
·         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
    Příjemci osobních údajů jsou osoby
·         podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy - přepravci
·         zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (jedině z důvodu technické funkčnosti webu, cookies si vyhrazujeme, zásadně nepoužíváme, považujeme za neetické)
    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 
VI.
Vaše práva
    Za podmínek stanovených v GDPR máte
·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména vyspělý antivirový systém, kvalifikovaná záloha dat, další vyspělá ochranná opatření.
    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Obsah košíku

košík je prázdný